Search form

Matthew 9:4

4Inguc ngagebong Yesudi ngage-ngagengineng nganilu yanguc miwec, “Omale kwelenginang ngage-ngage sowacne ngagesigaing?

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index