Search form

Matthew 9:6

6Ngicte Madec ye himongka bikic hegile-hegilele bole-yowa nga tapili facnogac. Aime ngengi nale bole yago ngageningte ailu yowa yogo migabac.” Inguc milu ngic hige-moleine homaicne yanguc edowec, “Ga fangkelu dembenggone tengkelu macgona hikec.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index