Search form

Matthew 9:8

8Hikeme ngic-ngigac habutowa domaibong, yenge i nganilu kwatackelu hangocebawec. Wapongti bikic hegile-hegilele bole-yowa tapiliineholec ingucne ngic-ngigac yeleme, yenge i nganilu Wapong mitengkeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index