Search form

Filipai 1

Hibile molic-molic yowa

1Na Kristo Yesule kwelec kwekwe ngic Pol, na nga Timoti, noki ngengele hibi yago logabelec, yogo ngic-ngigac Wapongte bingec Filipai taonka Kristo Yesuholec wetackelu gacaigaing, gocne yengele micnefocngineng, nga gocne yengele babaficfocngineng, sasawa ngengela logabelec.-

2Mamacnonggeng Wapong nga Sugucnenonggeng Yesu Kristo yekele baba-madic, nga kwele-mogungti ngengela fadaic.

Kwele-madic yowa

3Na ngengele ngagesicaigabac, dameng iwa Wapongne kwele-madic edocaigabac. 4-5Siduc Madicnele bole molickelu baofecgubeng yakumac aigac, ngenge naholec bolele aling moniyang ailu gaibeng, ilec ailu ngengele ngagesilu belic-belicka milockecaigabac. 6Ailu yanguc ngagesicaigabac, Wapongti bole madicne kwelenginang biyachac molickelu bawec, i taockelu balu gacgu Kristo Yesule damengtowa kwesime, iwa boleine i bamoctoyackedaicte.-7Na ngengele inguc ngagelu kwelenedi angacnume gabe madickegac. Na muc-macka gagabac, me Siduc Madicnele fungine mibe yegengkegac, me Siduc Madicne basanangkegabac, iwa ngenge sasawadi naholec Wapongte baba-madicka aling moniyang gagabeleng.

8Wapongti foinac widecnume yowa yanguc migabac, Kristo Yesule kwele-sowacti molickeme ngengeholec ganogale angacnugac.

9-10Aime aibaba weni yogodi madicne aigac, ngenge i nalic wosaeningte yanguc milockecaigabac, ngenge kwele-angacka damongnagulu gadabiyeng. Aime angac yogodi sugulelu ngengele ngage-ngagewa bafickelu kweme haulu gbolongne aime, Wapongte yefe ngage-motodaingte, inguc milockecaigabac. Ngenge inguc ngage-motolu Kristole damengtowa kwesime, gbagbacne nga bikicngineng mikac domadaingte.-11Domaebongka gaga dondonnele noine Yesu Kristole wacka bame wakengeledaicte. Yogodi Wapongte wac feicne nga mimi-madic bafuwadaicte.

Muc-macka ngiyeme Kristole siduc sugulewec

12-13Aime lebe-ngic ngictaule oda kwelina gaibong, ailu ngic-ngigac sasawa yawa gaibong, yenge sasawadi yanguc biyac ngani-motoibong, ngic yogo ye Kristole ailu muc-macka gagac. Gabe nala pasi fikewecte Siduc Madicnele bole hatacmac basanangkeme sugulewec. Ngic hae-gbafocne, ngenge yogo ngageningte angacnugac.+-14Muc-macka ngiyegabacte agofocnonggeng bocyac yenge ngage-ngagengineng Sugucnela lobong sanangkewec. Sanangkeme Wapongte yowa hangoc mikac milu gagaing.

15-17Na sanangne domalu Kristole Siduc Madicne edocebalu weduyelenogale Wapongti locnuwec, yenge yogo ngagelu yefe dondonna Kristole siduc kwele-angacka mibong yegengkelu fagac. Habu tofaine yengibac soc bafefe nga ngaba ngage-ngagewa galu Kristole siduc mibong yegengkelu fagac. Milu nale yanguc ngagesigaing: Ye muc-macka game Kristole siduc mibeng umac fungine fungine bafuwadaicte. 18Ailu ngage-ngage kwesacine me ngage-ngage noine Kristole siduc mibong yegengkelu facaigac, yogo ngagebe madickegac. Omale yenge Kristole siduc mibong yegengkegac, yogodi wiyac feicne aigac. Inguc ngagelu yanguctiyac beliyegabac, ailu hatacmac beliyedactehac. 19Inguc aibong ngengele mimiloc nga Yesu Kristole Asudi bafuwacnugac, ilec yanguc ngagesigabac, umacne baickeme wasecne aidacte.-20Aime angacne yanguc fame wangec gagabac, wiyac monicte me monicte ngagebe gameineholec mi aidaicte. Na gadacte me homadacte, socnedi wiyac aidacte yogo Kristo wac sugucne lacnolu gadacte, ilec mi hangocnugac.

21Na neicne gagane i Kristo wac feicne lacnolu gagabac, yogo ngagebe madickegac. Aime homadacte iwa yeholec wetackelu gadacte, yogo ngagebe madicke-benangkegac.-22Aime sockolec galu bole babe noine bocyac fikedaicte. Ilec wenuc midacte, gagane me homacne, yogo mi ngage-motogabac. 23Angac yaeckang ingucnedi fulucnume gagabac. Homalu Kristoholec ganogale bocyac ainelegac, yogodibac wiyac sasawa ewaliyackedaicte.-24Aimebac ngengele madicnele ailu gagane hatacmac taockelu gadacte. 25Yogo yanguc sanangnehac ngagegabac, na ngengeholec galu baficngebabe, ngage-ngagesingngineng sugulelu sanangkeme beliyelu gadaingte. 26Aime ngengeholec hatacmac ganogale fube Kristo Yesule ailu belic-belic sugucnehac aidaingte.

Weyebic aingeledaingte

27-28Na fulu nganicngebadacte, me dalicka galu ngengele yowa-siduc yanguc ngagedacte, ngenge asungineng moniyang, nga kwelengineng moniyang galu, ngabafocngineng yengele mi hangocngebadaic. Ailu ngenge sanangne domalu yengi Siduc Madicne ngagesingkeningte, bole yogo doicineholec bacaigaing. Inguc fikenale ngenge Kristole Siduc Madicne yogolec silicka gadabiyeng. Aibaba yogodi ngabafocngineng yanguc edalicebadaicte, yenge sowalelu miyac aidaingte, aime ngengibac wasecne aidaingte. Wapongti inguc aidaicte.-29Ilec ngenge Kristole ailu wiyac yanguc ngelewec, ngenge Kristo ngagesingkeibong ingucnehac, yele ailu ngaba nga doicka locngubaibong, ingucnehac ngelewec.-30Molickelu doickolec gagale boletowa balu gaiba, i dongedi nganiibong. Ailu yakumac balu gagabac i ngagegaing, silicine ingucnehac ngenge yakumac balu gagaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index