Search form

Filipai 1:1

Hibile molic-molic yowa

1Na Kristo Yesule kwelec kwekwe ngic Pol, na nga Timoti, noki ngengele hibi yago logabelec, yogo ngic-ngigac Wapongte bingec Filipai taonka Kristo Yesuholec wetackelu gacaigaing, gocne yengele micnefocngineng, nga gocne yengele babaficfocngineng, sasawa ngengela logabelec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index