Search form

Filipai 1:15-17

15-17Na sanangne domalu Kristole Siduc Madicne edocebalu weduyelenogale Wapongti locnuwec, yenge yogo ngagelu yefe dondonna Kristole siduc kwele-angacka mibong yegengkelu fagac. Habu tofaine yengibac soc bafefe nga ngaba ngage-ngagewa galu Kristole siduc mibong yegengkelu fagac. Milu nale yanguc ngagesigaing: Ye muc-macka game Kristole siduc mibeng umac fungine fungine bafuwadaicte. 18Ailu ngage-ngage kwesacine me ngage-ngage noine Kristole siduc mibong yegengkelu facaigac, yogo ngagebe madickegac. Omale yenge Kristole siduc mibong yegengkegac, yogodi wiyac feicne aigac. Inguc ngagelu yanguctiyac beliyegabac, ailu hatacmac beliyedactehac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index