Search form

Filipai 1:18

18Ailu ngage-ngage kwesacine me ngage-ngage noine Kristole siduc mibong yegengkelu facaigac, yogo ngagebe madickegac. Omale yenge Kristole siduc mibong yegengkegac, yogodi wiyac feicne aigac. Inguc ngagelu yanguctiyac beliyegabac, ailu hatacmac beliyedactehac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index