Search form

Filipai 1:27-28

Weyebic aingeledaingte

27-28Na fulu nganicngebadacte, me dalicka galu ngengele yowa-siduc yanguc ngagedacte, ngenge asungineng moniyang, nga kwelengineng moniyang galu, ngabafocngineng yengele mi hangocngebadaic. Ailu ngenge sanangne domalu yengi Siduc Madicne ngagesingkeningte, bole yogo doicineholec bacaigaing. Inguc fikenale ngenge Kristole Siduc Madicne yogolec silicka gadabiyeng. Aibaba yogodi ngabafocngineng yanguc edalicebadaicte, yenge sowalelu miyac aidaingte, aime ngengibac wasecne aidaingte. Wapongti inguc aidaicte. 29Ilec ngenge Kristole ailu wiyac yanguc ngelewec, ngenge Kristo ngagesingkeibong ingucnehac, yele ailu ngaba nga doicka locngubaibong, ingucnehac ngelewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index