Search form

Filipai 1:29

29Ilec ngenge Kristole ailu wiyac yanguc ngelewec, ngenge Kristo ngagesingkeibong ingucnehac, yele ailu ngaba nga doicka locngubaibong, ingucnehac ngelewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index