Search form

Filipai 1:4-5

4-5Siduc Madicnele bole molickelu baofecgubeng yakumac aigac, ngenge naholec bolele aling moniyang ailu gaibeng, ilec ailu ngengele ngagesilu belic-belicka milockecaigabac. 6Ailu yanguc ngagesicaigabac, Wapongti bole madicne kwelenginang biyachac molickelu bawec, i taockelu balu gacgu Kristo Yesule damengtowa kwesime, iwa boleine i bamoctoyackedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index