Search form

Filipai 1:9-10

9-10Aime aibaba weni yogodi madicne aigac, ngenge i nalic wosaeningte yanguc milockecaigabac, ngenge kwele-angacka damongnagulu gadabiyeng. Aime angac yogodi sugulelu ngengele ngage-ngagewa bafickelu kweme haulu gbolongne aime, Wapongte yefe ngage-motodaingte, inguc milockecaigabac. Ngenge inguc ngage-motolu Kristole damengtowa kwesime, gbagbacne nga bikicngineng mikac domadaingte. 11Domaebongka gaga dondonnele noine Yesu Kristole wacka bame wakengeledaicte. Yogodi Wapongte wac feicne nga mimi-madic bafuwadaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index