Search form

Filipai 2

Dongengineng Kristola hiladaing

1Ngenge Kristola wetackeibong yogodi basanangngebame Kristole kwele-angacti bakolocngebalu gagac. Ailu Tili Asuholec kpatulecngebalu kwele-mogung aingelelu kwele-sowac ngagengelegac. 2Ilec ailu hewacnginang ngage-ngage moniyang nga kwele-moniyangka kweledi angac ngagenagudaing. Inguc aibong na beliyelu ngagebe motodaicte. 3Ngenge wac sugucne banogale mi aidaing, ailu soc bafefe mi gadabiyeng. Ngenge aibaba i hegilelu socngineng bawacnagulu, ngic-ngigac agofocngineng yengele wac bafangkelu ngengileng wac bawalu gadabiyeng.-4Ga geicne woc-wiyac sugu mi damongkedamec, agofocgone yengele woc-wiyac momochac baficebalu damongkedamec.-

5Kristo Yesule pasi nga ngage-ngage fagac, ngenge silicine yanguc ngagedabiyeng.

6Kristo ye Waponghac gawec, ailu ye Wapongkolec angasosoc i ganogale mi ngagewec.-

7Ye yeicne gaga hegilelu kwelec kwekwe ngic aiwec. Ailu ye ngic soc balu ngic silic fikeme nganiibong.-

8Ye ngic fikelu yeuctihac socine bawalu Wapongte yowa balaibelu gacgu homawec. Homacine i malicpongka homawec.-

9Ilec ailu Wapongti ye bafangkelu wac feicnehac lacnolu gunungkewec, wac i wac sasawa ewaliyackegac.-

10Aime honocmengka gagaing, nga himongka gagaing, ailu wiyac sasawa gagaing, yenge Yesule wacka socngineng bawacnagulu ketadi holecnoyackeningte inguc aiwec.-

11Ailu ngic-ngigac sasawadi Yesu Kristo ye Sugucne, inguc mibong yegengkeme wac feicne yogodi Wapong Mamacte ainowagac.-

Himongka angoc ingucne ganoga

12Ilec agofocne ngengele angac ngagegabac, ngenge esecne damengsoc yowane balaibelu gaibong, ngengele emewa gabe yowane balaibeibong, ingucnehac yakumac dalicka gabe ngenge yowane balaibelu hangoc ailu dengdengngebame boletowa balu gacgubong damengngine kwesime wasecne aidaingte. 13Wapong ye bole aling madicne fikenale kwelenginang bole balu gagac. Inguc balu game ngage-ngagenginengti ye balaibedaingte, ailu bole i baningte tapili ngelelu gagac.

14Ilec bole sasawa badabiyengtewa ngenge tatakic yowa nga yowadi fec-wac mi ainagudabiyeng. 15Inguc aidaingtewa yanguc edalidaingte, Wapongte adu-madec gagaing, ngenge sowacnengineng mikac galu gbagbacne nga dondonne domadabiyeng. Ngenge, ngic-ngigac sowacnebenang nga yefe lilolu gagaing, yengele hewacnginang domalu Wapongte yowa gagaineholec bagalu angoc ingucne himongtowawa kwebong angoledaicte.-16Ngenge inguc aibong, Kristole damengtowa kwesime, ilec ngengele ngagebe wiyac sugucne aidaicte, aime yanguc midacte, na moc mi gasackeiba, me bolene baiba i noine mikac monic mi aiwec. 17Ngenge ngage-ngagesingnginengte bole i depecte hasoc ingucne balu gagaing, aime ngabafocne yengi wehomacnulu ilec feina nale sac sotiyedaingtewa, na sifu ilec angac ngagelu ngengeholec beliyegabac.+18Aime ngenge yefe iwahac angac ngagelu naholec momoc beliyedabeleng.-

Timoti nga Epafodaitus

19Sugucne Yesudi ngageme nalic aime, dameng mi daliweme Timoti salebe fudaicte. Ailu ye hefaliyelu ngenge wenuc gagaing, ilec siduc edocnume kwelene madickedaicte. 20I yangucte, ngic monic Timoti ingucne naholec mi gagac, miyac. Ye moniyangti sugu ngengele kweleinedi sugucnehac aicaigac. 21Aime ngic-ngigac naholec gagaing, yenge yengileng wiyacte sugu ngagecaigaing, ailu Yesu Kristole wiyacte monic mi ngagecaigaing.-22Aime Timoti ye aibabaine madicne, ngenge i ngagegaing. Ye madecti mamacineholec bole balu gagac, silicine ingucnehac, naholec Siduc Madicnele bole baficnume balu gagabelec. 23Aime nala yefe wenuc fikedaicte, i ngage-motolubac ye biyac salebe funale ngagesigabac. 24Ailu Sugucne ngagepangkelu yanguc ngagegabac, naneuc dameng mi daliweme ngengela inguchac fudacte.

25Aime ngengi Epafodaitus salebong salecebaicnengineng kwesi domalu kwesingnume, wiyac monicte mi kpungkegabac. Ye naholec bole balu gagac, ailu naholec galu Sugucnele hudu-baba ngic, ye gbane ingucne ailu gagac. Aime ye salebe ngengela hatacmac funale ngagebe fudaicte. -26Ye huc aicnome siducine ngageibong, ilec ailu ye ngengele ngageboc ailu kweleinedi ngengele aicnolu gagac. 27Aime foinac, ye huc aicnome homanogale aiwec. Inguc homadaickale nala kwele-umac sugucne feina taockeme ngagedacka. Ailu ye sugu miyac, Wapongti na momoc kwele-sowac ngagenotelu baficnupawec. 28Aime ngengi ye nganilu kwele-madic ngagecnodaingte, aime na kwele-sowac mikac ganogale ye salebe ngengela fudaicte, i sanangnehac ngagesigabac. 29Aime ngenge Sugucnela wetackeningte ailu, ye kwelenginengti angac ngagecnolu mac holecnolu ye nga ngic ingucne gocne gagaing, yenge alang bayeledaing. 30Ailu ngengi baficnuningte kpungkeebongka, yedi kwesilu baficnume Yesu Kristole bolele ailu socine basowalelu homanogale aiwec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index