Search form

Filipai 2:11

11Ailu ngic-ngigac sasawadi Yesu Kristo ye Sugucne, inguc mibong yegengkeme wac feicne yogodi Wapong Mamacte ainowagac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index