Search form

Filipai 2:12

Himongka angoc ingucne ganoga

12Ilec agofocne ngengele angac ngagegabac, ngenge esecne damengsoc yowane balaibelu gaibong, ngengele emewa gabe yowane balaibeibong, ingucnehac yakumac dalicka gabe ngenge yowane balaibelu hangoc ailu dengdengngebame boletowa balu gacgubong damengngine kwesime wasecne aidaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index