Search form

Filipai 2:17

17Ngenge ngage-ngagesingnginengte bole i depecte hasoc ingucne balu gagaing, aime ngabafocne yengi wehomacnulu ilec feina nale sac sotiyedaingtewa, na sifu ilec angac ngagelu ngengeholec beliyegabac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index