Search form

Filipai 2:22

22Aime Timoti ye aibabaine madicne, ngenge i ngagegaing. Ye madecti mamacineholec bole balu gagac, silicine ingucnehac, naholec Siduc Madicnele bole baficnume balu gagabelec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index