Search form

Filipai 2:25

25Aime ngengi Epafodaitus salebong salecebaicnengineng kwesi domalu kwesingnume, wiyac monicte mi kpungkegabac. Ye naholec bole balu gagac, ailu naholec galu Sugucnele hudu-baba ngic, ye gbane ingucne ailu gagac. Aime ye salebe ngengela hatacmac funale ngagebe fudaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index