Search form

Filipai 2:28

28Aime ngengi ye nganilu kwele-madic ngagecnodaingte, aime na kwele-sowac mikac ganogale ye salebe ngengela fudaicte, i sanangnehac ngagesigabac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index