Search form

Filipai 3

Kristoholec gaga

1Ilec yanguc taockelu migabac, ngic hae-gbafocne, ngenge Sugucnela wetackelu belic-belicka gadabiyeng. Na yowa molickelu kwelengkengeleiba, yogo hatacmac kwelengkengelenogale mi takicnugac, miyac. Ngenge yowa yogodi asa bacngebadaicte.

2Ngic aibabangineng hoda ingucne wonongkolec gagaing,+ yenge aibaba sowacne aicaigaing, ngenge ngic yogo yengele ngani-motolu gadabiyeng. Ngic i yenge kwesacngebalu yanguc mingelecaigaing, “Ngenge soc tofangineng helockedabiyeng.” Ilec ngani-motolu gadabiyeng. 3Wapongte Asudi pasi nongilang bame afeegabeleng, nongilengti hocne soc tofangineng helockeicne ingucnehac kwelenonggang ngagesilu aicaigabeleng. Nongileng Kristo Yesule ngagebeng feicne aigac, ailu ngage-ngagesingnonggeng i socnonggengte maale monic mi ngagegabeleng.-

4Aime ngage-ngagene yogo aibabana lobe fanale ngagedacka. Aime ngic gocne yenge aibabanginang ngage-ngagengineng lobong facaigac, ingucnehac lobe fadecka midec, na silicine ingucnehac ewalicebalu aidacte.-5Aime fikebe hadeng 8 aiyemewa soc tofane helockeibong. Na Israel alingkacni nga Benyaminte fikesaweckacni. Na Hibru ngicbenang ailu Hibru alingkacni. Ailu Farisaio yengeholec Mosesle yefe-yowa balaibeiba.+-6Ailu na yefe-yowa monic mi hegilelu ngic dondonne gaiba. Ailu na Mosesle yefe-yowa basanangkenogale dogbac ailu Yesule habu weyebic aiyelelu gaiba.-

7Ailu molickelu wiyac bagalu ngagebe yogodi baficnudaicte ingucne aiwec, i hocne yakumac Kristole ailu ngagebe wiyac sasawa yogo babaficine mikac aigac.-8Na Sugucnene Kristo Yesule babafic i ngagebe feicnetowa aigac. Ilec ailu esecne galu wiyac sasawa aiiba, yogolec ngagebe babaficine mikac aicaigac. Gagana Kristo banogale ailu, wiyac sasawa ngagebe yafoine aiyackewec, yogo biyac hegileyackeiba. 9Mosesle yefe-yowa balaibelu neicne tapiliwa ngic dondonne nalic mi aidacte. Wapongti ngage-ngagesingte yefe yanguc lowec, ngic monic ye Kristo ngagesingkedaicte, ye ngic dondonne aidaicte. Ingucnele ailu Kristola wetackebe Wapongti ngic dondonne wacnume madickegabac.-10Ailu Kristo yeicne nga Wapongte tapili yeuctihac Kristo homackacni bagboliyewec, i homacnehac ngagenogale ainelegac. Ailu yeholec galu doic ngagelu ye homawec, ingucnehac galu homanogale ngagegabac.-11Inguc aigacgu homackacni gboliyelu fangkenogale ngagesigabac.

Gbelong ainogale gasackedamec

12Na gagasac bole yogo biyachac bamoctoiba, me biyac ewalilu gbelong aiiba, na inguc mi migabac, miyac. Kristo Yesudi bacnuwec, ilec ailu yogo banogale gagasac bole balu gagabachac.-13Ngic hae-gbafocne, na gbelong ailu wiyac biyachac baiba, inguc mi ngagesigabac. Ailu bole moniyang yanguc balu gagabac, wiyac biyachac aiiba, yogo hatacmac mi ngagesilu gagabac. Ailu wiyac lobewa fikedaicte, i banogale bole sanangne balu gagabac. 14Ailu na biyacbenang maawa+ hikelu gbelong ailu wiyac banogale gasackegabac. Yogolec hocne Wapongti wacnuwecte Kristo Yesuholec wetackelu honocmengka gadacte.-

15Aime ngage-ngagesingka biyachac sugulelu sanangkeibeng, nongileng sasawadi inguc gasackenogale ngagesidabeleng. Aime ngage-ngagengineng fulucnagudaingtewa, Wapongti ngage-ngagengineng yogo inguchac bame yegengkengeledaicte.-16Ailu yowa biyachac ngagelu gaibeng, yogohac balaibelu hikedabeleng.

Ngage-ngage madicne

17Ngic hae-gbafocne, nani molickengelebe ngenge yogo nganilu silicine ingucnehac balaibecnudabiyeng. Ailu ngic nongele silic balaibecaigaing, ngenge dongengineng yengela nganicebalu balaibedaing.-18Molickelu dameng bocyac yowa edocngebalu gaiba, yogo yakumac hiyalu donge-misane wame hatacmac edocngebagabac, Ngic bocyac yengi Kristole malicpongte ngaba ailu gagaing. 19Wapongngineng kwesacine, yogodi nosingte gobe ingucne aicaigac. Aime aibabangineng gameineholec, yogodi yengele kwelewa madickecaigac, ailu yengele ngage-ngage yogo himongte gagawa fagac. Ngic ingucne yenge homaebongka gagangineng sowaledaicte.-

20Aime nongileng wacnonggeng honocmengka fagacte honocmengte aling gagabeleng. Ailu asa-baba ngicnonggeng Sugucne Yesu Kristo honocmengkacni kwesidaicte, yele wangec gagabeleng.-21Ye wiyac sasawa yeicne bagewa lonale tapili facnogac. Ailu yele tapili yogodi himong-socnonggeng waweweine yogo bafaliyeme yeicne soc ingucne tapili nga hibi-angoctowaineholec aidaicte.-

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index