Search form

Filipai 3:15

15Aime ngage-ngagesingka biyachac sugulelu sanangkeibeng, nongileng sasawadi inguc gasackenogale ngagesidabeleng. Aime ngage-ngagengineng fulucnagudaingtewa, Wapongti ngage-ngagengineng yogo inguchac bame yegengkengeledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index