Search form

Filipai 3:17

Ngage-ngage madicne

17Ngic hae-gbafocne, nani molickengelebe ngenge yogo nganilu silicine ingucnehac balaibecnudabiyeng. Ailu ngic nongele silic balaibecaigaing, ngenge dongengineng yengela nganicebalu balaibedaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index