Search form

Filipai 3:19

19Wapongngineng kwesacine, yogodi nosingte gobe ingucne aicaigac. Aime aibabangineng gameineholec, yogodi yengele kwelewa madickecaigac, ailu yengele ngage-ngage yogo himongte gagawa fagac. Ngic ingucne yenge homaebongka gagangineng sowaledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index