Search form

Filipai 3:2

2Ngic aibabangineng hoda ingucne wonongkolec gagaing, yenge aibaba sowacne aicaigaing, ngenge ngic yogo yengele ngani-motolu gadabiyeng. Ngic i yenge kwesacngebalu yanguc mingelecaigaing, “Ngenge soc tofangineng helockedabiyeng.” Ilec ngani-motolu gadabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index