Search form

Filipai 3:4

4Aime ngage-ngagene yogo aibabana lobe fanale ngagedacka. Aime ngic gocne yenge aibabanginang ngage-ngagengineng lobong facaigac, ingucnehac lobe fadecka midec, na silicine ingucnehac ewalicebalu aidacte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index