Search form

Filipai 3:9

9Mosesle yefe-yowa balaibelu neicne tapiliwa ngic dondonne nalic mi aidacte. Wapongti ngage-ngagesingte yefe yanguc lowec, ngic monic ye Kristo ngagesingkedaicte, ye ngic dondonne aidaicte. Ingucnele ailu Kristola wetackebe Wapongti ngic dondonne wacnume madickegabac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index