Search form

Filipai 4:1

Polle mimi-madic

1Ilec ailu, ngic hae-gbafocne, kwelenedi ngengele angacnume nganicngebanogale ainelegac. Ngengi belic-belic bafuwanelebong angacnugac. Ailu agofocne kwele-angackolec, ngenge ilec ailu Sugucnela wetackelu sanangne gadabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index