Search form

Filipai 4:21

Yowa moto-motoine

21Ngic-ngigac Wapongte bingec sasawadi Kristo Yesuholec wetackelu gagaing, nongele wenac-madic yogo yengela fugac i ngengi edocebadaing. Ngic hae-gbafocnonggeng yawa naholec gagabeleng, yengele wenac-madic inguchac ngengela fugac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index