Search form

Filipai 4:3

3Aime agone, ga naholec bole bacaigicte yanguc edocgugabac, ngigac yaeckang yogo baficepadamec. I yangucte, yeke nga Kelemente, ailu ngic-ngigac nebocine gocne yenge naholec galu Siduc Madicnele bole balu gagaing, yengele wac gagale hibiwa fagac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index