Search form

Filipai 4:8

Aibaba gbagbacne

8Ngic hae-gbafocne, yowa monic yanguc minogale ngagesigabac, aibaba noine nga alang-babaholec, nga dondonne ailu gbagbacne, aibaba weni yogodi nganibong angacine aicaigac, ailu ngagebong madicne aicaigac, ailu aibabangineng madicne, nga mitengngebanogale silic aicaigac, aibaba sasawa ingucnedi ngage-ngagengineng bame wakeyackedaic.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index