Search form

Filipai 4:9

9Aime nani ngage-ngage wedungelebe ngageibong, ailu yowa nalacni hedecnginengti ngageibong, ailu dongenginengti nale aibaba nganiibong, ngenge bole yogo bayackedabiyeng. Ngenge inguc aibong kwele-mogungte Wapong ye ngengeholec gadaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index