Search form

Ruti 1:12

12Yengaukecne, ngeke macnginac hefalie hikedabiyec! Na ngigac dandanginedi ngic monickolec wenuc badacte? Ailu na ngagebe nalic aiaine aidaicka, na ngic gbolicne deboc yagowahac badaba i nalic, madec fikeboc ngeke bacngepadaboc?

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index