Search form

Ruti 1:13

13Ailu ngeke monicka mi hikedaboc madec suguleboc nganicepalu wangecnginec nalic gadaboc? Ailu yengaukecne, inguchac miyac! Wapongti bawacnulu lobe-holenelewec, na ngekele ailu doic kwele-umackolec gagabac ngeke hikedabiyec.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index