Search form

Ruti 1:9

9Ailu Wapongti nalic baficngupame ngawekecnginec gbolicne bafuwacepalu bacepalu macnginac ngiye-domac madicne gadabiyec.”

Inguc milu kokocepame yeke aukwelu hiyaiboc.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index