Search form

Ruti 2:14

14Gacgu nosing-dameng aime Boasdi Ruti edolu miwec, “Ga yawa wele bret gocne balu waing-hulung kpomuluckelu noc.”

Inguc mime Ruti ye bole ngic-ngigac ngiyeibong, yengeholec ngiyewec. Ngiyeme Boas ye bali noine lobong loboicne gocne lacnome nowec. Nome gebeckeme toseine bawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index