Search form

Ruti 4:1

Boasdi Ruti balu damongkenale miwec

Boasdi ngic micne hefolecebawec

1Aime Boas ye taonka felu taon nuina hike ngiyewec. Ngiyelu Rutile ame-baba ngic, Boasdi Ruti ubiyac siducine edowec yogo, ngic ye hocne yogowa yefe wele kwesiwec. Wele kwesime Boasdi nganilu wacine wackelu miwec, “Nebecne, ga ya wele wangiyec!” Wackeme le-ngiyewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index