Search form

Ruti 4:7

7(Dameng iwa Israel-ngic yenge wiyac gocne fuli baba aibong mimipang yanguc sanangkewec, Ngic yogo ye mimipang micnolu basanangkenale suine nebocine hemoctolu lacnowec. Inguc aibong fuli baba yogo sanangkewec.)

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index