Search form

Ruti 4:9

9Inguc aime Boasdi micnefocine nga ngic-ngigac ngiyeibong yanguc edocebawec, “Ngenge na widecnubongka na yakucmac Naomilacni Elimelec, Kiliong nga Malong, yengele wiyac sasawa yogo fuli badacte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index