Search form

Hinang 11:23-24

23-24Na, si Bernabe madojow no otow. Togob sikandin to Ispiritu Santu aw madigon to pagtuu din. Pagtidow din diya to Antioquia, naaha din dow man-u to pagtabang kandan to Diyus, kaling nalipay sikandin. Pignongnong din sikandan no digonon to pagtuu dan aw mupabilin to bug-us no pagtuman to pagboot to Ginuu. Pag-ugpa ni Bernabe duon, migdugang pad to kahan-in to mgo sakup to Ginuu.

25Likat duon to Antioquia, mig-andiya si Bernabe to Tarso su ogpamanghaon din si Saulo.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index