Search form

Hinang 16

To Pagduma ni Timoteo ongki Pablo

1Na, migpadajun si Pablo dow si Silas diya to mgo yunsud to Derbe dow Listra. Duon to Listra meyduon magtutuu no iyan ngadan si Timoteo. Hibru to inoy din no sakup ni Jesus, di to amoy din Grigu. 2Nasaja si Timoteo to tibo mgo taga-Listra dow taga-Iconio no mgo magtutuu. 3Pagkabaeki ni Pablo ki Timoteo, pigduma din. Di no wada pad sikandan likat, impatuli sikandin ni Pablo agun kona madootan to mgo Hibru, su namaan sikandan no Grigu to amoy ni Timoteo aw kona ogtuman to sikan no tumanon to mgo Hibru. 4Na, pigyogob-yogob dan to mgo kayunsudan aw inawnangon dan sikan ogpalikajan to kona no Hibru no migtuu on. Sikan to naujunan to mgo apustulis hasta to mgo panguyu to mgo magtutuu diya to Jerusalem. 5Na, migdigon to pagtuu to mgo sakup to Ginuu, aw kada aedow migdugang to kahan-in dan.

To Pagsugu ki Pablo diya to Macedonia

6Og-andiya podom onsi Pablo to prubinsya to Asia su ogwali to kagi to Diyus, di wada tugut to Ispiritu Santu. Kaling duon sikandan baja to mgo prubinsya to Frigia dow Galacia. 7No madani on sikandan to prubinsya to Misia, ogsuwoy podom pailing to prubinsya to Bitinia, di wada isab tugut to Ispiritu ni Jesus, no ko ita pa, Ispiritu Santu. 8Kaling migbaja sikandan duon to Misia aw togbang diya to yunsud to Troas. 9To diya no kadukiloman, meyduon taga-Macedonia no otow no nasailow ni Pablo. Migtindog kun sikandin aw pakiyuuy no mig-iling, “Sadangay payahus ka dini to Macedonia aw tabangi koy.” 10Dajun koy+ panghimos su nakasabut koy no ogsuguon koy to Diyus to pagwali to sikan Madojow no Nawnangonon diya to prubinsya to Macedonia.

To Pagpasakup ni Lydia ki Jesu-Cristo

11Na, migsakoy koy to barku no linayagan likat to Troas pailing diya to Macedonia. To una no aedow migpayohus koy diya to sikan puyu to dagat no og-ilingon to Samotracia, aw pagkabukas migpadajun koy diya to yunsud to Neapolis. 12Pagduung noy, mighaw-as koy aw panow pailing diya to Filipos no mayow-ag no siyudad duon to sikan distritu to Macedonia. Mahan-in to mgo taga-Roma no mig-ugpa duon, aw migtuman sikandan to mgo balaod dow batasan to Roma. Nayugoy-yugoy koy duon to sikan no siyudad.

13Duon to Aedow no Tigpahuway, migyuwas koy to siyudad aw togbang diya to higad to wohig su basi meyduon oghihimun no mgo Hibru no og-ampu duon. Pagtidow noy, meyduon iyan pigkita noy no mgo bohi no mighihimun. Dajun koy ingkud aw walihi noy sikandan. 14Songo magsisimba to Diyus no naminog to mgo kagi noy iyan ngadan si Lydia. Taga-Tiatira sikandin no mamaligjaay to mahalon no panapton no bayulit to kulur. Pagdinog din to sikan kagi ni Pablo, pigdugangan to Diyus to pagsabut din hangtod migtuu sikandin ki Jesus. 15Dajun sikandin pabawtismu dow to tibo panimayoy din. Tapus to sikan, pigpak hinggat koy din. Kagi din, “Ko naaha now no matuud to pagtuu ku to Ginuu, dini kow paabut to bayoy ku.” Na, wada koy makabalibad to hangyu din.

To Pagprisu ki Pablo dow ki Silas

16Songo aedow no ogpadodoyog koy duon to sikan ampuanan noy, nakatagbu koy to udipon no daega no meyduon diwata no ogpanag-an. Sikan mgo tag-udipon nangkasapian tongod to pagpanag-an din. 17Sikan daega migyupug-yupug kanami dow ongki Pablo aw kinuligsik, “Seini no mgo otawa mgo suguonon to Diyus no Yabow to Tibo! Ognangonan kow dan dow og-amonuhon agun mayuwas kow.” 18Sed to mahan-in no mgo aedow migkinuligsik sikan daega hangtod no naingey on yagboy si Pablo. No wada din on kaantus sikan no kasamuk, piglingi din sikan bohi aw ikagihi sikan migyona kandin, “Tongod to gahom to ngadan ni Jesu-Cristo ogsuguon ku sikuna, yaguji sikan daega!” Duon-dajun migyaguy sikan migyona kandin.

19Pagkamaan to sikan mgo tag-udipon no natampod to panaepi dan, pigdakop dan dajun si Pablo dow si Silas aw gujuda diya to husajan su ogpaatubangon to mgo huwis. 20Pagtidow dan duon to atubangan to mgo huwis, sikan mgo tag-udipon mig-iling, “Seini no mgo Hibru ogsamuk-samuk dini to siyudad ta. 21Gustu dan no ogdawat aw ogtuman ki to sikan batasan dan no supak to balaod ta no mgo sakup to Roma.” 22Dajun masigsikad to mgo otow no nahimun duon aw hinang to kagubut. Dajun sugu sikan mgo huwis no hukasan si Pablo dow si Silas aw palinapdosi. 23Tapus dan linapdosi to maagbot, pigprisu sikandan. Pigsugu to sikan mgo huwis sikan sinaligan to prisuhan no deyjawon yagboy to pagbantoy kandan. 24Kaling imbotang sikandan diya to kinasoyodan no sinabong aw ipandog to mgo kobong dan.

25Na, duon to sikan prisuhan, si Pablo dow si Silas mig-ampu aw kanta to pagsaja to Diyus, aw to duma no mgo prisu naminog kandan. Anoy man no tonga on to kadukiloman, 26hinggawan migtiyog to maagbot no migkusu-kusu to sikan pigpasikadan to prisuhan. Dajun kangkaabri to tibo mgo pertahan aw kangkatangtang to gapus to tibo mgo prisu. 27Pagkapukawi to sikan sinaligan to prisuhan, pigkita din no nangkaabri on to mgo pertahan. Nailing to boot din no namanyaguy on to tibo mgo prisu, kaling pighuyabut to ispada din su og-ogot podom. 28Di migbansagon si Pablo, “Hoy! Kona ka’g ogot! Seini koy da tibo!” 29Dajun pasoga-i to sikan sinaligan to sed to prisuhan. Dajun sikandin migpatised aw yuhud no namidpid duon to atubangan ni Pablo dow ni Silas. 30Pigpayogwa din sikandan aw pangusip, “Og-amonu a man agun mayuwas a?”

31Migtabak sikandan, “Tuu aw salig ka ki Jesus no Ginuu agun mayuwas ka yakip to mgo sakup to panimayoy nu.” 32Dajun sikandin walihi onni Pablo to kagi to Ginuu hasta to mgo sakup to panimayoy din.

33To diya no uras to kadukiloman, pighunadan to sikan sinaligan to prisuhan to mgo pali dan. Dajun sikandin pabawtismu yakip sikan mgo sakup din. 34Tapus to sikan, pigdae din si Pablo dow si Silas diya to bayoy din aw pakoona. Malipajon sikan sinaligan to prisuhan hasta to mgo sakup din su migtuu on sikandan to Diyus. 35Pagkabukas, sikan mgo huwis migsugu to mgo pulis no pasabukan si Pablo dow si Silas. 36Kaling pignangonan to sikan sinaligan si Pablo, “Ogpasabukan kow to mgo huwis. Na, ogpakayuwas kow on, wadad ogsamuk iyu.”

37Di pig-ikagihan ni Pablo sikan mgo pulis, “Eh, sikami no mgo sakup to Roma,+ impayatus koy dan gabii duon to atubangan to kaotawan aw ipaprisu no wada imbistigaha. Kaling nakayapas sikandan to balaod to Roma! Na, pagkakuntoon, ighinobong dan to pagpayuwas kanami. Kona sikan ogkahimu! Kinahangyan no sikandan mismu to umandini aw iyan mupayuwas kanami.”

38Dajun panow sikan mgo pulis aw nangoni to mgo huwis to pig-ikagi ni Pablo. Pagkadinog dan no sakup naan to Roma si Pablo dow si Silas, nangkahaedok sikandan. 39Kaling mig-andiya to prisuhan aw pamuju to pasaylu ongki Pablo. Dajun dan payuwasa onsi Pablo aw hangyu-a no yagujan sikan siyudad dan. 40No makayuwas on si Pablo dow si Silas, mig-andiya sikandan to bayoy ni Lydia aw sambagi dan sikan mgo suun dan duon ki Jesu-Cristo no digonon to pagtuu dan. Dajun sikandan panow.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index