Search form

Hinang 18

Onsi Pablo diya to Corinto

1Miglikat si Pablo to Atenas padeg diya to siyudad to Corinto. 2Duon din ipaghibayak to songo Hibru no taga-Ponto no iyan ngadan si Aquila. Bag-u pad sikandin tidow likat to siyudad to Roma no sakup to Italia duma to asawa din no si Priscila. Nakayaguy sikandan su to tibo mgo Hibru pigpang-abug ni Hari Claudio likat to Roma. Wada kayugoy migpagkita si Pablo kandan diya to bayoy dan. 3Mig-aangod to pangita ni Pablo dow sikan mag-asawa, su tibo sikandan mgo maghinangay to tuldahonon. Kaling migsoyod si Pablo kandan to pag-ugpa agun ogkaduduma sikandan to pagtrabahu. 4Kada Aedow no Tigpahuway, og-andiya si Pablo to simbahan to mgo Hibru aw walihi din hasta to kona no mgo Hibru agun madae din sikandan.

5Pagtidow ni Silas dow ni Timoteo likat to Macedonia, wadad yain no pighinang ni Pablo gawas to pagwali to kagi to Diyus. Pigmatuud din diya to mgo Hibru no si Jesus yagboy to diya Insaad no Manyuyuwas.+6Di wada sikandan tuu, nasi dan on pigdoot-doot si Pablo. Tongod to sikan no pagsupak to mgo Hibru, pigpanghiyab ni Pablo to kabo din pagpakiyaya no wadad on yabot din kandan. Kagi din, “Sae now on ko kona kow mayuwas. Wadad yabot ku iyu. Sugud kuntoon, iyan ogwalihan ku to kona no mgo Hibru.” 7Kaling pig-ojowan din sikan mgo Hibru aw andiya to bayoy ni Tito Justo no kona no Hibru di migsimba to Diyus. Sikan bayoy din topad to sikan simbahan to mgo Hibru. 8Migpadajun si Pablo to pagpang-anad, aw mahan-in to mgo taga-Corinto no migtuu to Ginuu dow migpabawtismu yakip si Crispo no panguyu to sikan simbahan to mgo Hibru hasta to tibo pamilya din.

9Songo kadukiloman no malipodong si Pablo, nasailow din no mig-ikagi to Diyus kandin, “Kona ka ogkahaedok. Padajuna to pagwali to kagi ku 10su ogduma a ikow. Wada oghilabot ikow su mahan-in pad to mgo taga-kani no oghinangon ku no mgo sakup.” 11Kaling sed to songo tuig tonga, mig-ugpa si Pablo duon aw pang-anad to kagi to Diyus.

12Di pag-ingkud ni Galio to pagka-gubernadur to Grecia, nauujun to mgo Hibru to pagsupak ki Pablo. Pigdakop dan sikandin aw paatubanga ki Gubernadur Galio. 13Inriklamu dan sikandin. Kagi dan, “Seini no otawa nangumbinyu to kaotawan to pagtuman to Diyus to paagi no supak to mgo balaod to tinuuhan noy.”

14Og-ikagi podom si Pablo, di naunahan sikandin ni Galio no mig-iling, “Sikiyu no mgo Hibru, ko nakayapas pa seini otow to balaod to gubernu, maagkap ko mabog-at, ogpaminogon ku to riklamu now. 15Di manno mig-uunoy kow to pagyayalis bahin to sikan iyu no mgo balaod dow to paghiluwas to sikan tinuuhan now, sikiyu to angajan no oghusoy to sikan kasamuk now. Kona a ogpanginyabot.” 16Dajun din sikandan abuga duon to husajan. 17Duon-dajun si Sostenes no panguyu to sikan simbahan to mgo Hibru pigdakop to kona no mgo Hibru aw kulataha duon to yuwas to husajan. Di wada lipara si Galio.

To Pagpauli onni Pablo diya to Antioquia

18No nayugoy on to pag-ugpa ni Pablo duon to Corinto duma to mgo magtutuu, migpanow sikandin pailing diya to Siria. Nahiduma si Pablo dow onsi Aquila. Mighapit sikandan duon to yunsud to Cencrea, aw paupow si Pablo pagpakiyaya no meyduon panaad din to Diyus. Dajun sikandan sakoy to barku no linayagan. 19Mighapit isab sikandan duon to siyudad to Efeso. Pagtidow dan duon, migpakamonang da sikan mag-asawa, di si Pablo migpadajun. No wada pad sikandin panow, mig-andiya to simbahan to mgo Hibru aw walihi sikandan. 20No oglikat on si Pablo, meyduon mgo taga-Efeso no mighangyu pad podom kandin no mupakamonang naa, di wada sikandin patagon. 21Nasi no pig-ikagihan din sikandan no mig-iling, “Ko tugutan a to Diyus, ogpauli a dini iyu.” Dajun panakajan si Pablo duon to dagat likat to Efeso 22padeg diya to Cesarea no sakup to Siria.

Pagduung to sikan pigsakajan din duon to Cesarea, mighaw-as sikandin aw andiya to Jerusalem. Tapus din pangumustaha to mgo magtutuu duon, migpadajun diya to Antioquia, 23di wada yugoy duon. Migpanow manda sikandin aw duon baja to mgo prubinsya to Galacia dow Frigia aw digona din to mgo magtutuu duon.

Si Apolos diya to Efeso

24Na, meyduon songo Hibru no taga-Alejandria no migtidow diya to siyudad to Efeso no iyan ngadan si Apolos. Mahan-in to namaanan din bahin to Kasuyatan to Diyus, aw angod to ogpanodosan to mgo otow no ogpaminog kandin. 25Tahan sikandin pig-anad bahin to Ginuu no si Jesus, aw namaanan din on to pagpamawtismu ni Juan to diya una. Madasigon sikandin to pagpang-anad. Hustu sikan impang-anad din, di kuyang pad to namaanan din bahin ki Jesus. 26Na, pagtidow ni Apolos duon to Efeso, migsugud sikandin to masaligon no pagpang-anad duon to simbahan to mgo Hibru. Pagkadinog ni Priscila dow ni Aquila to sikan impang-anad din, pigduma dan diya to bayoy dan aw idedeyjow i-anad kandin sikan impasabut on to Diyus. 27Na, mighona-hona si Apolos no og-andiya to prubinsya to Grecia. Pagkamaan to mgo taga-Efeso no mgo magtutuu to sikan planu ni Apolos, pigdasig dan sikandin to pagpadajun. Pigsuyatan dan man ngani to mgo magtutuu diya to Grecia no abi-abihon dan si Apolos. Dajun sikandin panow. Na, pagtidow din, pigtabangan yagboy sikandin to Ginuu, aw ingkatabang din isab to mgo magtutuu duon. 28Tongod to madigon no mgo katarongan din pinasikad to Kasuyatan to Diyus, nayupig din to mgo Hibru duon to atubangan to kaotawan. Su pigmatuud din kandan no si Jesus to diya Insaad no Manyuyuwas.+

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index