Search form

Hinang 2:19-20

19-20Kona pad on og-abut to mahinongdanon dow kabeynganan no aedow no siak no Ginuu oghukum to kaotawan,

meyduon igpakita ku no mgo kabeynganan diya to yangit.

Ogdigyom to soga, aw to buyan ogkaangod to yangosa to kayogdog.

Meyduon isab igpakita ku no mgo kabeynganan dini to pasak no yangosa dow kaeju hasta madamey hilabi no obey.

21Di inggad hintawa no og-ampu kanay no Ginuu dinumahan to pagsalig ogkayuwas.’

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index