Search form

Hinang 22

1“Talahudon no mgo inila dow mgo suun ku no mgo Hibru, paminogi a now kuntoon su og-ikagi a iyu no wada nahinang ku no angay a ogkastiguhon.” 2Pagkadinog to sikan mgo otow no mighinibru si Pablo, migpahonok yagboy sikandan. Migpadajun si Pablo to pag-ikagi no mig-iling,

3“Hibru a no naotow diya to Tarso no sakup to Cilicia, di kani a tulin to Jerusalem. Pig-anad a to sikan bantugan no maistru no si Gamaliel. Pigdedeyjow a din pig-anad to sikan mgo balaod no pigtuman to mgo kaaw-apuan ta. Angod a man iyu kuntoon su migpaningkamot a yagboy to pagtuman to Diyus. 4Wada ku takasi to pagpaantus to mgo yukos dow bohi no migtuu ki Jesus. To duma impadakop ku aw ipaprisu, aw meyduon ngani nangkamatoy tongod to pagdoot ku kandan. 5Ogpakakistigus sikan kinayabawan no magdudumaya to tinuuhan ta dow tibo mgo maghusajay ta. Su sikandan to migbogoy kanay to katongod, su meyduon sikan suyat dan no ogdaehon ku diya to angod ta no mgo Hibru duon to Damasco. Dajun a panow su ogdakopon ku to diya namanuu ki Jesus su ogdaehon ku dini to Jerusalem no ginapus agun kastiguhon.

To Pagnangon ni Pablo to Pagkakabig Din

6“Maugtu on no madani ad ogtidow diya to siyudad to Damasco. Hinggawan migsimag to masiga hilabi kani kanay likat to yangit. 7Natuad a dajun aw makadinog to migtawag no mig-iling, ‘O Saulo, nokoy no ogpaantuson a nu man?’ 8Dajun a pangusip, ‘Hintawa ka man?’+ Migtabak sikandin, ‘Si Jesus a no taga-Nazaret no ogpaantuson nu.’ 9To mgo duma ku nakakita to diya masiga, di wada sikandan makasabut to diya pig-ikagi kanay. 10Dajun a pangusip, ‘Nokoy man to igpahinang nu kanay?’ Pigtabak a din, ‘Tindog ka. Padajun ka diya to Damasco su ogpaikagihan ku sikuna to tibo igpahinang ku.’ 11Nabuta a tongod to sikan hilabi masiga, kaling pigpikit a to mgo duma ku pailing diya to Damasco.

12“Na, meyduon otow duon to Damasco no iyan ngadan si Ananias. Matinumanon sikandin to mgo balaod to tinuuhan ta aw tinahud yagboy to angod din no mgo Hibru duon to sikan no siyudad. 13Mig-andiya sikandin to sikan pigpaabutan ku aw padani kanay no mig-iling, ‘Suun Saulo, ogkita ka da!’ Duon-dajun migkita a kandin. 14Kagi din kanay, ‘To Diyus to mgo kaaw-apuan ta migpili ikow agun mamaan ka to igpahinang din, agun isab makakita ka yagboy to sikan matarong no Suguonon din no si Jesus aw makadinog ka yagboy to tingog din. 15Su ogpanawnangonon ka diya to tibo kaotawan to diya pigkita dow pigdinog nu. 16Na, nokoy pad man to ogtagadon nu? Pasakup kad ki Jesu-Cristo aw pabawtismu on agun mahugas to mgo sae nu.’

To Pagpawali ki Pablo diya to Kona no mgo Hibru

17“Tapus to sikan, migpauli a dini to Jerusalem. Songo aedow no mig-ampu a kani to Bayoy to Diyus, meyduon nasailow ku. 18Pigkita ku to Ginuu no mig-ikagi kanay, ‘Yaguy ka dajun kani to Jerusalem, su to mgo taga-kani kona ogtuu to igwali nu bahin kanay.’ 19Di mig-iling a, ‘Ginuu, ko mamaanan dan pa dow man-u to pag-isaba nu to kinabuhi ku, basi ogtuu sikandan. Su namaanan on no to diya una, pigsigid ku to pagsed to mgo simbahan noy no mgo Hibru. Pigdakop ku to diya namanuu ikow aw panaeposa. 20Aw no himatajan si mina Esteban no mignawnangon bahin ikow, mig-ujun a. Siak pad ngani to migbantoy to kabo to diya mgo otow no mighimatoy kandin.’ 21Di to Ginuu mig-ikagi kanay, ‘Inggad on. Panow kad su ogsuguon ku sikuna diya to kadiyuan agun pang-anadon nu to kona no mgo Hibru.’”

22Na, pagdinog to sikan mgo Hibru no pigpawali si Pablo diya to kona no mgo Hibru, dajun sikandan namangiyak no mig-iling, “Himataji! Kona no angay sikandin no mabuhi!” 23Tongod to maagbot no kaboyu dan, migbinansagon sikandan aw ibeybos-beybos to mgo kabo dan dow panabud to abug. 24Dajun paseda si Pablo to sikan kumandanti duon to kampu to mgo sundayu. Ogpalinapdosan din podom agun makanangon dow nokoy to sae din no ogpahimatajan man podom sikandin, 25di dugaja dan pad on oggapuson su oglinapdosan, pig-usip ni Pablo sikan kapitan no migtitindog duon, “Kona no supak to balaod to gubernu ko linapdosan to otow no angod kanay no sakup to Roma ko kona pad og-imbistigahon?”

26Pagdinog to kapitan to sikan, pig-andiyaan din sikan kumandanti aw ikagihi, “Sir, hona-honaa naa sikan igpahinang nu, su sakup man naan to Roma sikan otow!”

27Dajun andiya sikan kumandanti ki Pablo aw usipa, “Sakup ka iyan to Roma?”

“Hoo,” migtabak si Pablo.

28Kagi to kumandanti, “Madogi to saepi no nagastu ku agun masakup a to Roma.”

Kagi ni Pablo, “Di siak, ingkaotow ku to pagkasakup ku.”

29Dajun sibog sikan mgo sundayu no oglinapdos podom ki Pablo. Nahaedok isab sikan kumandanti su ingkapagapus din to otow no sakup to Roma.

To Pagpaatubang ki Pablo diya to Husajan to mgo Hibru

30Pagkasunu no aedow, pighimun to sikan kumandanti to yabow no mgo magdudumaya to tinuuhan to mgo Hibru dow to duma no mgo maghusajay su ogpangintaga dow nokoy yagboy to inriklamu to mgo Hibru kuntra ki Pablo. Pigpayuwas si Pablo to sikan kumandanti aw paatubanga kandan.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index