Search form

Hinang 4:25

25Sikuna to mig-ikagi no impabaja ki David no suguonon nu. Minanduan to Ispiritu Santu, mig-iling sikandin,

‘Nokoy no naboyu man sikan kona no mgo Hibru?

Nokoy no migyangub man to mgo Hibru to pagsupak to Ginuu?

Wada buwa sikandan kamaan no wada pues to sikan?

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index