Search form

Hinang 5:21

21Kaling pagkabukas, saju to kamasemon, mig-andiya sikandan to Bayoy to Diyus aw pang-anada to kaotawan.

Duon to iyan da no kamasemon, sikan kinayabawan no magdudumaya to tinuuhan dow to mgo duma din mighimun to tibo maghusajay to mgo kaliwat ni Israel. Impadokat dan to mgo apustulis duon to prisuhan su ogpaatubangon dan.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index