Search form

Hinang 8

1-2Inyobong si Esteban to diyusnon no mgo otow, aw maagbot to pagdegmatoy dan tongod to pag-oyog dan kandin.

To Pagpaantus ni Saulo to mgo Magtutuu

Sugud to diya paghimataji ki Esteban, mapoit yagboy to pagpaantus to mgo magtutuu diya to Jerusalem. Kaling namanyaguy sikandan aw kangkakanat-kanat diya to mgo prubinsya to Judea dow Samaria. Iyan da migpakamonang to mgo apustulis diya to Jerusalem.

Na, si Saulo mig-ujun to diya paghimataji ki Esteban. 3Sugud to diya no panahon migpaningkamot sikandin to pagdoot to punduk to mgo magtutuu agun magawang. Pigyogob-yogob din to pagsed to mgo kabaejan aw pandakopa to mgo yukos dow bohi aw ipaprisu.

To Pagwali to Kagi to Diyus diya to Samaria

4Na, sikan mgo magtutuu no nangkakanat-kanat diya to yain-yain no mgo banwa mignawnangon to sikan Madojow no Nawnangonon bahin ki Jesu-Cristo. 5Si Felipe no sobuuk kandan mig-andiya to sikan mayow-ag no siyudad duon to Samaria su igwali din si Jesus no Insaad no Manyuyuwas.+6Pagdinog to mgo taga-Samaria to kagi ni Felipe aw pagkita dan to mgo milagru no nahinang din, tibo yagboy sikandan naminog kandin. 7Mahan-in to mgo otow duon no pigsamuk to mangkadoot no ispiritu. Ogpamakapangiyak sikan mgo ispiritu ko og-abugon ni Felipe. Mahan-in isab to nangkaulian no mgo piang dow nangkaparalays. 8Kaling migtukhow hilabi to mgo otow duon.

9Na, duon to sikan no siyudad meyduon salamangkiru no iyan ngadan si Simon. Nayugoy da no nabeyngan to mgo taga-Samaria sikan mgo hinang din. Pigpatuu din sikandan no gamhanan sikandin. 10-11To tibo taga-Samaria, bantugan ko obos, naminog yagboy ki Simon su nayugoy-yugoy on man to diya pagkaboyong dan to sikan salamangka din. Og-angkon no gamhanan sikandin no napuun to Diyus. 12Di no pasabuton ni Felipe sikan mgo otow to sikan Madojow no Nawnangonon bahin to paghari to Diyus dow bahin ki Jesu-Cristo, migtuu sikandan aw pabawtismu, mgo yukos dow bohi. 13Ngani man si Simon di migtuu aw pabawtismu. Pagkatapus, migduma-duma sikandin ki Felipe. Hilabi naboyong si Simon no kitaon din sikan mgo milagru dow duma no gamhanan no mgo hinang ni Felipe.

14Pagkadinog to mgo apustulis diya to Jerusalem no mahan-in on to taga-Samaria no migtuu to kagi to Diyus, pigpaandiya dan si Pedro dow si Juan. 15Pagtidow dan, mig-ampu sikandan no mabogajan podom sikan mgo taga-Samaria to Ispiritu Santu, 16su wada pad man inggad sobuuk duon kandan no pigkonsadan to Ispiritu Santu. Su to pagpabawtismu dan, ngadan da man ni Jesus no Ginuu to piggamit. 17Pagsampoyong ni Pedro dow ni Juan to sikan mgo magtutuu, dajun sikandan nakadawat to Ispiritu Santu.

18Pagkita ni Simon no nakadawat to Ispiritu Santu sikan pigsampoyongan to mgo apustulis, pigbogajan din podom si Pedro dow si Juan to saepi. 19Kagi din, “Bogaji a to sikan no gahom agun no inggad hintawa no ogsampoyongan ku ogpakadawat isab to Ispiritu Santu.”

20Di mig-iling si Pedro, “Mayagyag ka podom duma to sikan saepi nu! Su nailing to boot nu no ogkaboli sikan igbogoy puli to Diyus. 21Wada yabot nu to seini, su maligsom to ginhawa nu duon to atubangan to Diyus. 22Na, sosey ka aw talikudi sikan madoot no hona-hona nu aw pangamuju ka to Diyus, su basi da man pasayluhon ka. 23Su namaan a no ponu ka to pagsilag, angod ka to piggapus to sae.”

24Kagi ni Simon, “Sadangay i-ampu a now to Ginuu agun no sikan kastigu no ognangonon now kona ogkodog kanay.”

25Tapus to sikan, migpang-anad pad si Pedro dow si Juan to kagi to Ginuu aw pang-ikagi to diya nangkaaha dan no mgo hinang ni Jesus. Pagpauli dan diya to Jerusalem, pigpanghapitan dan pad to mgo kabaryuhan no sakup to Samaria aw inawnangon dan sikan Madojow no Nawnangonon bahin ki Jesu-Cristo.

Si Felipe dow sikan Upisyal no Taga-Etiopia

26Songo aedow mey anghil to Ginuu no migsugu ki Felipe no mig-iling, “Andiya ka to baebagan+ aw unug ka to sikan dayan no oglikat to Jerusalem pailing diya to Gasa no wada bayoy no ogkabajaan.” 27Dajun panow si Felipe.

Na, meyduon otow no taga-Etiopia no mig-andiya to Jerusalem su ogsimba to Diyus. Impurtanti sikandin no upisyal+ ni Candace+ no rayna din su sinaligan sikandin to tibo katigajunan to sikan rayna. 28Pag-uli to sikan upisyal no migsakoy to sakajan din, pigbasa-basa din to sinuyat ni Isaias no kibali ba-ba to Diyus. 29Pagkita ni Felipe to sikan otow, pig-ikagihan si Felipe to Ispiritu Santu, “Andiya ka aw padanihi sikan sakajan.” 30Dajun linaguy si Felipe. No madani on sikandin to sikan sakajan, pigdinog din no migbasa sikan upisyal to sikan sinuyat ni Isaias. Dajun din usipa sikan upisyal, “Sir, nasabutan nu sikan pigbasa nu?”

31Kagi to sikan upisyal, “Eh, og-amonuhon ku man to pagsabut no wada man ogpasabut kanay?” Dajun din pasakaja si Felipe. 32To pigbasa to sikan upisyal pig-iling,

“Sikan no otow angod to karneru no ogdaehon diya to matansahanan.

Angod isab sikandin to nati no karneru no kona ogsamuk ko og-upawan,

su mahagtong puli sikandin.

33Pigpakasikawan sikandin su pigkastigu inggad wada sae.

Wada ogpakapamatbat to kaliwatan din

su majopot da man to kinabuhi din kani to babow to kalibutan.”+

34Sikan upisyal mig-usip ki Felipe, “Hintawa man buwa sikan ognangonon kani? Sikan migsuyat, ko yain no otow?” 35Dajun pasabuta ni Felipe sikan upisyal sugud duon to sikan pigbasa din pailing duon to sikan Madojow no Nawnangonon bahin ki Jesu-Cristo. 36Anoy man no migpadajun pad, nakatidow sikandan duon to sikan meyduon wohig. Kagi to sikan upisyal, “Oho, meyduon suja wohig. Nokoy no kona a nu pad man ogbawtismuhan?” 37+

38Dajun pasigkona to sikan upisyal sikan sakajan aw pon-ug sikandan no daduwa aw togbang diya to wohig. Na, pigbawtismuhan ni Felipe sikan upisyal. 39Paghaw-as dan, puli on pigboyong to sikan upisyal si Felipe su pigdaya to Ispiritu to Ginuu. Na, migpadajun sikan upisyal to pagpanow no malipajon. 40Hinuun kamaan si Felipe, diyad on naan sikandin to Asoto. Dajun sikandin panow pailing diya to Cesarea, aw kada yunsud no ogkabajaan din, igwali din sikan Madojow no Nawnangonon bahin ki Jesu-Cristo.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index