Search form

Hinang 8:1-2

1-2Inyobong si Esteban to diyusnon no mgo otow, aw maagbot to pagdegmatoy dan tongod to pag-oyog dan kandin.

To Pagpaantus ni Saulo to mgo Magtutuu

Sugud to diya paghimataji ki Esteban, mapoit yagboy to pagpaantus to mgo magtutuu diya to Jerusalem. Kaling namanyaguy sikandan aw kangkakanat-kanat diya to mgo prubinsya to Judea dow Samaria. Iyan da migpakamonang to mgo apustulis diya to Jerusalem.

Na, si Saulo mig-ujun to diya paghimataji ki Esteban. 3Sugud to diya no panahon migpaningkamot sikandin to pagdoot to punduk to mgo magtutuu agun magawang. Pigyogob-yogob din to pagsed to mgo kabaejan aw pandakopa to mgo yukos dow bohi aw ipaprisu.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index