Search form

Juan 1

Si Cristo no Og-ilingon to Kagi dow Kaawang

1Diya to sinugdanan no wada pad kahinang seini kalibutan, sikan og-ilingon to Kagi+ tahan on duon. Duma sikandin to Diyus, aw Diyus yagboy sikandin. 2Sugud pad to sinugdanan, tahan on sikandin duma to Diyus. 3Pighinang to tibo pinaagi kandin. Wada nahinang no wada ipabaja kandin. 4Sikandin to napuunan to kinabuhi no ogkaangod to kaawang no ogtang-ow to otow. 5Sikan no kaawang ogsiga duon to kadigyoman, aw sikan no kadigyom wada makadaog to sikan no kaawang.+

6Na, meyduon otow no pigpaandini to Diyus no iyan ngadan si Juan. 7Pigsugu sikandin to pagnawnangon bahin to sikan og-ilingon to Kaawang agun no makatuu to tibo otow pinaagi to kagi din. 8Kona no si Juan sikan og-ilingon to Kaawang, di sikandin to pigsugu to Diyus to pagnawnangon bahin to sikan no Kaawang. 9Sikan matuud no Kaawang no og-ilingon isab to Kagi mig-andinid on to kalibutan agun matang-awan to tibo kaotawan.

10Mig-andini sikandin to seini kalibutan no pighinang din, di wada sikandin kiyayaha to kaotawan. 11Inggad duon to banwa din, wada sikandin dawata to kaotawan din. 12Di to diya migdawat dow migtuu kandin pigbogajan din to katongod to pagkahinang no mgo anak to Diyus. 13To pagkahinang dan no mgo anak to Diyus kona no angod to pag-anak to otow tongod to hingawos dow pagboot to otow, di tongod to pagboot to Diyus. Su to Diyus iyan nahinang no Amoy dan.

14Sikan og-ilingon to Kagi migpakaotow aw mig-agpot dini ita. Makawkayuujon sikandin aw tinood no bayhu+ to Diyus no impakita dini ita. Naaha noy to pagka-Diyus din isip sobuukon no Anak no napuun to Diyus no Amoy.

15Sikandin to diya pighisgutan ni Juan no Magbawtismuhay no imbansagon din to pag-ikagi, “Seini to diya otow no ognangonon ku no ogpakasunu kanay. Di to matuud, yabow pad yagboy sikandin kanay, su no wada a pad i-anak, tahan on sikandin duon.+

16Wada kinotoban to sikan no kayuuy din ita, kaling kona ogkabigtow to mgo kadojawan no igbogoy din ita tibo. 17To diya una, to mgo balaod no imbogoy to Diyus ita impabaja ki Moises, di kuntoon impabaja ki Jesu-Cristo to kadojow dow kayuuy din ita hasta to pagpasabut ita to kinaiya din. 18Wada pad otow no nakakita to Diyus. Di sikan sobuukon no Anak din no kanunoy duma kandin iyan migpakiyaya kandin dini ita.

To Katongdanan ni Juan no Magbawtismuhay

(Mateo 3:1-12; Marcos 1:1-8; Lucas 3:1-18)

19Meyduon mgo magdudumaya to tinuuhan to mgo Hibru dow duma no mgo kaliwat ni Levi no mig-andiya ki Juan. Pigsugu sikandan to inila no mgo Hibru diya to Jerusalem to pag-usip dow mig-angkon si Juan no sikandin to diya Insaad no Manyuyuwas.+

20Pagdinog ni Juan to usip dan, wada lipod-lipod din to pagtabak. Kagi din, “Kona no siak to diya Insaad no Manyuyuwas.”

21Dajun sikandan usip ki Juan, “Na, hintawa ka man naan? Sikuna buwa si Elias no kibali ba-ba to Diyus to diya una?”

Migtabak si Juan, “Kona isab.”

Mig-usip isab sikandan, “Sikuna kay buwa to diya duma no ogpaabuton noy no kibali ba-ba to Diyus?”

Di migtabak si Juan, “Kona.”

22“Na,” kagi dan, “ikagihi koy dow hintawa ka yagboy agun no meyduon igkanangon noy to sikan namansugu kanami. Nokoy man to ogkaikagi nu bahin to katongdanan nu?”

23Dajun tabak si Juan, “Siakon to diya intag-an ni Isaias no kibali ba-ba to Diyus to diya una no mig-iling,

‘Meyduon ogbansagon diya to matahay no banwa no og-iling,

Hinaata to dayan to Ginuu!’+

24Na, sikan mgo otow no pigsugu to mgo Pariseo 25to pag-usip ki Juan naman-iling, “Na, ko kona no sikuna to diya Insaad no Manyuyuwas aw kona ka isab no si Elias ubin sikan duma no kibali ba-ba to Diyus no ogpaabuton noy, nokoy man to katongod nu to pagpamawtismu?”

26-27Migtabak si Juan, “Tinood no ogpamawtismu a, di pinaagi da to wohig. Di meyduon ogpakasunu no yabow pad yagboy kanay. Su ngani man to paghukas to sapatus din, di kona a og-angajan. Duon on sikandin iyu, di wada now kiyayaha.” 28Nahitabu sikan diya to baryu to Betania no dihipag to Jordan no wohig no duon pamawtismu si Juan.

To Pagpakiyaya ni Juan ki Jesus

29Pagkabukas, pigkita ni Juan si Jesus no ogpadodoyog duon kandin. Dajun ikagihi ni Juan to kaotawan, “Aha kow! Sujad on to diya otow no angod to nati no karneru no pigpaandini to Diyus su iglimpas to kaotawan agun magawang to mgo sae dan. 30Sikandin to diya pig-iling ku, ‘Meyduon ogpakasunu kanay no yabow pad kanay, su no wada a pad i-anak, tahan on sikandin duon.’ 31Ngani a man, di wada a kiyaya kandin to diya una. Di mig-andini a gihapun to pagpamawtismu to wohig agun no sikiyu no mgo kaliwat ni Israel+ makakiyaya kandin. 32-33Wada a iyan kiyaya kandin, di sikan migsugu kanay to pagpamawtismu to wohig mig-iling, ‘Sikan ogkitaon nu no ogkonsadan to Ispiritu ku aw ogpakamonang duon, sikandin to ogpamawtismu to Ispiritu Santu.’ Na, pigkita ku man iyan to Ispiritu Santu no angod to salapati no migkonsad likat to yangit aw pakamonang duon kandin. 34Kaling su pigkita kud sikan,” kagi ni Juan, “kona ad on ogduwa-duwa to pagnangon iyu no si Jesus yagboy iyan Anak to Diyus.”

To Una no mgo Inanad ni Jesus

35Pagkabukas, duon on isab si Juan to dihipag to Jordan no wohig duma to daduwa no mgo inanad din. 36Pagkita din ki Jesus no migyaboy, nakaikagi si Juan, “Aha kow! Sujad on to diya otow no angod to nati no karneru no imbogoy to Diyus no lilimpasay!”

37Pagdinog to sikan daduwa no mgo inanad ni Juan to sikan kagi din, dajun yupug sikandan ki Jesus. 38Paglingi ni Jesus, pigkita din sikandan no migyupug kandin aw usipa, “Nokoy man to tuud now?”

Migtabak sikandan, “Rabi,” (no ko ita pa, Maistru) “andei ka man ugpa?”

39Migtabak si Jesus, “Ogduduma kinow diya agun ogkaaha now.” Dajun duma sikandan ki Jesus diya to pig-ugpaan din. Alas kuwatru on to kahapunon to diya, aw migpakamonang sikandan duon kandin to sikan no aedawa.

40-41Si Andres sobuuk to sikan daduwa no migdinog to kagi ni Juan aw migyupug ki Jesus. Dajun din pamanghaa to suun din no si Simon aw ikagihi, “Nakitaan noy on to diya Insaad no Manyuyuwas!”+ 42Dajun din dumaha diya ki Jesus. Pagkita ni Jesus ki Simon, pigyongyongan din aw ikagihi, “Sikuna si Simon no anak ni Juan. Di oghingadanan ku sikuna ki Cefas.” (To ngadan no Cefas angod da to kahuyugan to ngadan no Pedro, no ko ita pa, batu.)

To Pagtawag ni Jesus ki Felipe dow ki Natanael

43-44Pagkasunu no aedow, mig-andiya si Jesus to prubinsya to Galilea. Nakitaan din si Felipe no taga-Betsaida no iyan isab yunsud ni Andres dow ni Pedro aw ikagihi, “Yagi, duma kad on kanay su oghinangon ku sikuna no inanad.”

45Dajun pamanghaa ni Felipe si Natanael aw ikagihi, “Nakitaan noy on to diya otow no intag-an duon to mgo sinuyat ni Moises dow to duma no kibali ba-ba to Diyus! Si Jesus to ngadan din. Taga-Nazaret sikandin no anak ni Jose.”

46“Eh,” kagi ni Natanael, “wada kay buwa kadojawan no ogkapuun diya to Nazaret.”

Kagi ni Felipe, “Ogduduma ki agun makakita ka.”

47Pagkita ni Jesus ki Natanael no ogpadodoyog duon kandin, mig-iling sikandin, “Suja to tinood yagboy no kaliwat ni Israel no wada paglimbung.”

48Mig-usip si Natanael, “Pig-amonu nu man to pagkamaan kanay?”

Migtabak si Jesus, “Wada ka pad hinggata ni Felipe, pigkita kud sikuna duon to yongod to kaju no igera.”

49“Sir,” kagi ni Natanael, “sikuna yagboy to Anak to Diyus. Sikuna to Hari noy no mgo kaliwat ni Israel.”

50Mig-ikagi si Jesus, “Migtuu ka su mig-ikagi a no nakitaan ku sikuna duon to yongod to igera. Diya to umaabut no panahon, yabow pad to mgo milagru no ogkakitaan nu. 51Su ligdongi now seini. Og-abut to panahon no ogkitaon now to yangit no ogkaabri dow to mgo anghil to Diyus no ogponhik dow ogpon-ug no ogbaja kanay no Anak to Otow.”+

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index