Search form

Juan 1:32-33

32-33Wada a iyan kiyaya kandin, di sikan migsugu kanay to pagpamawtismu to wohig mig-iling, ‘Sikan ogkitaon nu no ogkonsadan to Ispiritu ku aw ogpakamonang duon, sikandin to ogpamawtismu to Ispiritu Santu.’ Na, pigkita ku man iyan to Ispiritu Santu no angod to salapati no migkonsad likat to yangit aw pakamonang duon kandin. 34Kaling su pigkita kud sikan,” kagi ni Juan, “kona ad on ogduwa-duwa to pagnangon iyu no si Jesus yagboy iyan Anak to Diyus.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index