Search form

Juan 10:34-35

34-35Kagi ni Jesus, “Ogkadomdoman now buwa to diya kagi to Diyus duon to Kasuyatan din no pigtagonan now no mighisgut bahin to karaan no mgo magmamandu no pig-iling, ‘Og-ilingon ku sikiyu no mgo diyus.’ Aw namaan ki no kona ogkaisab to kagi to Diyus. Na, ko sikan puli mgo otow og-ilingon no mgo diyus agun matahudan sikandan to kaotawan, 36siak pad man to kona angajan no og-ilingon no Anak to Diyus no pigbogajan to Amoy ku to katongod aw paandiniha to kalibutan! Na, nokoy no og-iling kow man no migpasipaya a to Diyus?

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index