Search form

Juan 12:17-18

17-18Mahan-in to mgo otow no migtagbu kandin su nakadinog sikandan to diya pagbanhaw din ki Lazaro no pigpayogwa din likat to yobong. Su to mgo otow no nasakupan to sikan pagbanhaw ki Lazaro nangnawnangon to duma hangtod no migtangkap sikan no nawnangonon. 19Kaling pagkita to mgo Pariseo to sikan mahan-in no mgo otow, mighihimanu sikandan, “Angod kay to wadad ogkahimu ta, su aha ka, angod to ogpasakup on kandin to tibo kalibutan.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index